Ne Mutlu Türküm Diyene...
KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMAMIZDIR
Geri Dön
KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMAMIZDIR
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 75 yıllık tertemiz mazisi ile dava dernekçiliğinin köklü bir çınarıdır. Türkiye’de birçok noktada faaliyet gösteren şubeleri, temsilcilikleri, spor kulüpleri ve vakıflarıyla birlikte bir bütün olarak yol almakta, sayıları on binlerle ifade edilen üyeleri ile birlikte yüzlerce yöneticisi ile devasa bir yapıyı barındırmaktadır.
08/07/2021

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 75 yıllık tertemiz mazisi ile dava dernekçiliğinin köklü bir çınarıdır. Türkiye’de birçok noktada faaliyet gösteren şubeleri, temsilcilikleri, spor kulüpleri ve vakıflarıyla birlikte bir bütün olarak yol almakta, sayıları on binlerle ifade edilen üyeleri ile birlikte yüzlerce yöneticisi ile devasa bir yapıyı barındırmaktadır.

75 yıllık mevcudiyeti içerisinde fedakar yöneticileri ile bugünlere gelen bu yapı içerisinde geçmişte emeği geçen ve halen emek veren, zamanını verip bu davaya gönüllü neferlik eden yöneticileri ile hep övünmüş ve övünmeye de devam etmektedir. Bu mücadele içerisinde yöneticileri arasında saygı ve sevgiyi de her zaman ön planda tutmuştur.

Siyaset ve partiler üstü konumundan taviz vermeden teşkilatımız adına genel merkezimiz tüzel kişiliği temsil edilmektedir. Genel Merkeze bağlı olarak genel merkezin belirlediği doğrultuda politikalarını yürüten tüzel kişiliği olmayan şube ve temsilcilikleri vasıtası ile de yerelde tüzüğe uygun şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Amacı ve hedefleri tüzüğü ile net çizgilerle belirlenmiş olan kurumumuzda yine derneğin iç ilişkisinin nasıl olacağı ve hangi kurallar içerisinde yürütüleceği de açık şekilde belirtilmektedir.  Diğer taraftan dernek tüzüğüne aykırılıklar ve yasalar karşısında kurumu, yöneticilerini ve üyelerini zorda bırakacak şekilde davranan üye ve yöneticiler hakkında da hangi yaptırımların nasıl uygulanacağını ve hangi önlemlerin alınacağını açık şekilde belirtmektedir. Bilindiği üzere tüzükler derneklerin en üst organı olan genel kurullarca nitelikli şekilde katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun oluru ile düzenlenebilmektedir. Yasalara aykırılık olmayacak şekilde yapılan dernek tüzükleri de tüm üye ve yöneticiler bakımından istisnasız bağlayıcıdır.

Derneğimiz tüzüğünde kanunlara açık aykırılık bulunması durumunda yasa koyucunun belirlediği süreler içerisinde ve belirlediği çerçevede idarenin bu konuda dava açmak sureti ile ilgili maddelerin iptalini isteyeceği de ortadadır. Kanuna açık aykırılıklar olmaması durumunda ise tavsiye niteliğinde görüşünü belirtir. Tüzüğümüzde bu anlamda kanunlara açık aykırılık göstermediği için iptaline ilişkin bir dava açılmamış ve bu şekilde yürürlüktedir.

Bu bağlamda daha anlaşılır bir anlatımla derneğimizin anayasası tüzüğüdür. Biz yöneticiler ve tüm üyelerimizi de tüzüğümüzün hükümleri bağlamaktadır.  Tüzüğümüzün uygulanmasına ilişkin genel merkez yöneticilerinin hatalı idari kararlar alması durumunda da yine genel kurullarda her üyenin itiraz hakkı olduğu ve son karar mercii olarak genel kurulların yöneticilerin aldığı kararları denetlemesi de mümkündür.

Değerli üyelerimiz; Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği tüzüğünün; Faaliyetlerinin Yürütülmesi başlığı ile 8.  Maddesi “a”bendinde  “ Derneğin yurtiçi ve yurtdışı bütün faaliyetleri genel merkez yönetim kurulunca yürütülür. Genel merkez yönetim kurulu lüzum gördüğü il, ilçe veya diğer  ihtiyaç hasıl olan yerlerde genel kurul kararıyla şube ve lokal açabilir. İl ve ilçelerde genel kurul kararına gerek duyulmaksızın gerek görüldüğü takdirde genel merkez yönetim kurulu kararı ile temsilci veya temsilciler tayin ederek temsilcilik açabilir, var olan temsilcileri değiştirebilir, temsilciliği tamamen kapatabilir. Şubeler kendi bölgelerinde kendi üyelerine yönelik faaliyetlerini yapabilirler ve bu faaliyetlerini genel merkez yönetimine yazılı raporla 6 ayda bir bildirmek zorundadırlar. Şube ve lokaller, temsilcilikler dernek tüzüğünün üçüncü maddesine bağlı kalarak genel merkez yönetiminin denetimine tabii olarak görev ve faaliyetlerini sürdürürler.” denilmektedir.  Yine aynı maddenin “b” bendinde “Derneğin faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında şubelerden herhangi biri genel merkez dışında faaliyet göstermeye çalışırsa ilgili şube yönetimi genel merkez yönetim kurulu tarafından uyarılır, ikinci uyarı nedeni görevden almayla sonuçlanır. Herhangi bir şube başkanı veya yönetimi derneğin adını ve simgelerini kullanarak derneği yasalar ve  antlaşmalar çerçevesinde zor durumda bırakacak faaliyette bulunursa o şube başkanı ve yönetimi uyarıya gerek kalmaksızın genel merkez yönetim kurulu tarafından görevden alınır. İlgili şube başkanı ve yönetim kuruluna gerekçeli karar yazılı tebliğ edilir. Genel merkez yönetim kurulu ilgili şube başkanlığına ve yönetimine ilgili şube üyeleri arasından geçici olarak görev yapmak üzere atama yapar. Şubenin olağan genel kuruluna 6 aydan az süre  bulunması durumunda olağan genel kurula kadar, daha fazla süre bulunması halinde,  geçici olarak atanan yönetim kurulu 3 ay içinde olağanüstü genel kurulu toplayarak seçimleri yeniler. Görevden alınan yönetim ve denetim kurulu üyeleri için genel merkez yönetimince disiplin işlemi başlatılır ve disiplin kurulu görüşü istenir. Görevden alınma sonucu en az kınama ile sonuçlanır. İhracı gerektiren hallerde ayrıca ihraç işlemi uygulanır. Görevden alınanlar alındığı tarihten itibaren genel merkez ve şubelerde ikinci olağan genel kurullarına kadar yönetim kurulları için aday olamazlar” düzenlemesi mevcuttur.

Yürütülen süreç içerisinde bugüne kadar kamuoyu önünde olmaktan uzak şekilde yürüyen sürecin muhatapları tarafından kamuoyuna yansıtılmış olması nedeni ile yukarıdaki açıklamalar bağlamında üzülerek belirtmek isteriz ki şube yöneticilerinin daveti ile denetim kurulunun tespitleri doğrultusunda tüzüğe ve yasalara aykırılıkların tespiti ile tüzüğümüzün ve yasaların gereği belirli tedbir ve önlemleri alma zarureti içerisinde alınmış kararların gerekçesini de açıklama zarureti hasıl olmuştur. Tüm ayrıntıları ile genel kurullarımızda paylaşacağımız üzücü tespitlerin derneğimizin temiz mazisine halel getirmemesi ve yasalar huzurunda derneğimizin zorda kalmaması için ilgili birimlerle paylaşılması ve suç oluşturan eylemlerin de varlığının tespiti halinde yürütülecek denetim ve soruşturmalarla olayların aydınlığa kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Denetim kurulumuzun yaptığı tespitler tüm yöneticileri bağlamaktadır. Genel merkezimizce de denetim kurulunun bu tespitleri doğrultusunda tedbir almak zarureti hasıl olmuştur.  Dernek üye ve yöneticilerini hiçbir zaman hedef almayan ancak tespit edilen, yöneticilerin yaptıkları veya sebebiyet verdikleri eylemlerinin izaha muhtaç olduğu ortadadır.

Denetim Kurulunun 34 maddeden oluşan tespitleri içerisinde kurumsal olarak öncelenen ve zorunlu olarak açığa kavuşması gereken belli başlı tüzük hükümlerine ve yasalara aykırı iş işlem ve eylemleride paylaşma gereği hasıl olmuştur. Buna göre;

1-Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkezi tarafından hain 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında FETÖ/PDY ile iltisaklı olan üyelerin şubelerimizce tespiti ile tarafımıza bildirmeleri istenmiştir. Bu bağlamda şubelerimizce bildirilen isimler arasından Anayasa Mahkemesinin kendi üyelerine yönelik aldığı karar doğrultusunda FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Bursa Şubemiz üyesi 4 kişinin de üyeliğine son verilmiştir. Bu üyelerin üyelik kayıtlarının silinmesi istenmiş ve üyeliklerinin sonlandırılarak gereğinin yapılması içinde ilgili şube başkanlığına genel merkezimiz tarafından bildirimde bulunulmuştur. O gün görevde olan ilgili şube başkanlığınca da gereği yapıldığı belirtilmiş ve Ocak 2017’de gerçekleşen BTTDD Bursa Şubesinin Olağan Genel Kurulunda üyeliğine son verilen bu 4 üyenin şube hazirun listesinden çıkarıldığı tespit edilmiştir. Ancak denetim kurulunun tespitleri dahilinde mevcut yöneticilerin hangi saikle yeniden üye listelerine eklendiği bilinmemekle birlikte Şubat 2020’de gerçekleşen genel kurul hazirun listelerinde bu 4 kişinin yeniden eklenmesi sureti ile varlığı tespit edilmiştir. Türk milletine ve Türk devletine kast eden kurumumuzu hain FETÖ/PDY ile yan yana getiren hiçbir mazereti geçerli kılamayacak bu işlemin kabul edilebilir bir yanı olmadığı gibi sorumlularının da ilgili kurumlar nezdinde objektif şekilde araştırılması gereği ortadır.

2- Aynı yöneticilerin hain FETÖ/PDY darbe girişimi sonrası ve ülkemize karşı dış güçler tarafından  uygulanan ekonomik kaoslarda Türkiye Cumhuriyetinin en üst makamı Cumhurbaşkanlığından TÜRK LİRASINA güveni sağlama adına yapılan hayati çağrılarda mevcut dövizlerin bozdurulması dahi talep edilirken KAMU YARARINA ÇALIŞAN KURUMUMUZUN MİLLİ VE YERLİ DURUŞUNA ZARAR VEREN BİR İŞLEM YAPARAK, yasal olarak Genel Merkezin iznine tabi olan, fakat hiçbir izin veya bildirime gerek duyulmaksızın kurumumuzun duruşuna yakışmayacak şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra tam tersine şekilde bankada döviz hesabı açılışı yapıldığının ve mevcut paraların dolara çevrildiğinin tespitine yer verilmiştir. 

3-Diğer taraftan yapılan denetimlerde son gerçekleştirdikleri iki panayırda maddi katkı sundukları ilan edilen ve kendileri onuruna bu nedenle yemek düzenlenerek plaket takdim edilen 185 destekçinin bağış kayıtlarının incelenmesi sonucu birinci yılda sadece 4 tanesinin kaydına rastlanması, ikinci yıl ise sadece 19 tanesinin bağışlarının kaydına rastlandığı tespitine yer verilmiştir. Bu konuda gruplama şeklinde verilen bağış miktarlarının herkesçe bilinen ve belirli olması nedeni ile denetim kurulunca hesaplamaya gidilmiş şube kayıtlarına yansıtılmayan gelirlerinin ve kasada olması gereken mevcut rakamın nerede olduğunun izahı istenmiş ancak denetim kuruluna bu konuda izahat verilmediği ve denetim kurulunca da yasalara aykırı şekilde kayıtsız gelir toplandığı tespitine yer verilmiştir.

4-Şube yönetimince sosyal medyada ve basına geçilen bültenlerde şube adına ramazanlarda ve pandemi sürecinde yüzlerce yardım kolisinin ihtiyaç sahibi üyelerimize dağıtıldığı belirtilmektedir. Bunlara ilişkin bir kayda rastlanamamıştır. Denetim kurulu bu doğrultuda yardım kolilerinin ücret mukabili alındıysa faturasının ibrazını, ayni yardım olarak alındıysa ayni yardım makbuzlarının denetim kuruluna ibrazını istemiştir. Yine kimlere, kim tarafından dağıtıldığına dair hiç bir kayda rastlanmayıp denetim kuruluna ayni yardım makbuzları ibraz edilememiştir.  Bu işlemlerinde kayıtsız gerçekleştirildiği ve yasalara açık aykırılık içerdiği belirtilmiştir.

5-Şube tarafından her yıl öğrencilere burs yardımı yapıldığı belirtilmekte, sosyal medya hesaplarında, faaliyet raporlarında ve basın bültenlerinde buna yer verilmektedir.  Ancak denetim kurulunca hesapların ve kayıtların incelenmesinde en son BURS yardımının şubemiz üzerinden 2017 yılının ilk yarısında Şükrü Köse yönetimi tarafından başlatılan 2 öğrenci için o döneme ait bursların kalan aylarının ödemesinden ibaret olduğu tespitine yer verilmiştir. Kime, ne kadar, hangi kriterlerde burs verildiğine ilişkin hiçbir kayıda rastlanamadığı belirtilmiştir. Yapılan açıklamaları kayıtların doğrulamadığı 75 yıllık derneğimizin asılsız şekilde algı yürütmek sureti ile gerçek dışı beyanlarda bulunduğu görülmüştür.

6- Denetim kurulunca  kira kontratı ile kiralama yapıldığı, bazı kira ödemelerinin vergi zayiine neden olacak şekilde ya hiç yapılmadığı yada kayıtsız şekilde elden yöneticiler tarafından dernek adına adi yazışmalarla yapıldığı tespit edilmiştir. Bu yönüyle köklü kurumumuzu ve tüzel kişiliğini temsil eden yöneticilerini beyanda bulunmadıkları ve kanunlar önünde zorda bırakacak işlemler tespit edilmiştir. Vergi Dairelerinde bu yönde işlemlerin ivedi şekilde genel merkez tarafından derhal yapılması gerektiği denetim kurulunca tarafımıza bildirilmiştir.

7-Genel Merkezin, tüzüğe aykırı davranış ve eylemlerinin tespiti sonucu üyeliğine son verdiği 3 kişinin ihracına ilişkin Genel Merkez yönetim kurulu kararlarını tanımadığını belirten şube yönetim kurulu kararının alındığı tespit edilmiştir. Tüzel kişiliği olmayan şubenin genel merkez yönetim kurulu kararlarına karşı heyet halinde bu şekilde bir karar alamayacağı, yine tüzük uygulamalarına ilişkin genel merkez tüzüğüne açık aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinin 75 yıllık güçlü birliği ve bütünlüğüne zarar verecek şekilde tüzüğe aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi, yanında bu ve benzeri 34 maddelik tespitlerden yargıya intikal edecek konularda zorunlu açıklama kapsamında bir kısmına değinme zarureti hasıl olmuştur. Kararımızla idareye bildirdiğimiz usulsüzlüklerin denetiminin yapılacağı gibi suç teşkil edilen konularda da soruşturma yapılması zarureti olması nedeni ile daha da hassas davranmaktayız.

Yukarıdaki bu tespitlerden herhangi birinin dahi varlığı halinde hiç tereddüt edilmeden alınması gereken karar Genel Merkez yönetimimizin 02.06.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında alınmış ve 3 ay içerisinde genel kurula gidilmesi için beş kişilik heyete görevlendirme yapılmıştır. Yönetim kurulumuzun bu kararı 04.06.2021 tarihinde Bursa İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne noter onaylı sureti ile birlikte verilmiştir. Aynı kararımız 05.06.2021 tarihinde Bursa Şube merkezimizde toplanan tüm yöneticilerin huzurunda Ali Eminlatif’e yazılı olarak tebliğ edilmiş ve gerekçeleri de izah edilmiştir. Aynı şekilde kendilerinin eylemlerine ilişkin disiplin işlemi başlatıldığı ve konusu suç oluşturan eylemler konusunda ise savcılıklara da suç duyurusunda bulunulmak zorunda kalınacağı belirtilmiştir. Birkaç gün önce tüzük uygulamasından kaynaklanan bir işlemin varlığını bilerek haberi yokmuş gibi davranılması, sosyal medya üzerinde ve basına geçilen bültenleri ile kurumumuza zarar verecek şekilde açıklamalar yapılması anlaşılır gibi değildir. Genel Merkez yönetim kurulunun bu konuda denetim kurulunun tespitleri ve talepleri ile bağlı olduğu bilinmesine rağmen derneğimizin tüzel kişiliği veya yöneticilerini hedef alacak şekilde gerçek dışı şekilde kamuoyu oluşturulmaya çalışılması, yöneticilere hakaret edilmesi için ortam yaratmaya insanların ve kurumların çağrıda bulunarak dahil edilmesi anlaşılamadığı gibi son derece üzücüdür.  Hata yapmadığını düşünen insanların iş ve işlemlerinden dolayı hesap vermek yerine bunları farklı mecralara sürüklemelerine asla müsaade edilmeyecektir. Yasaların gerektiği şekilde yapılacak işlemler ve soruşturmalar neticesinde haklılığını herkesin ortaya koyması temennimizdir. Denetim kurulunun tespitleri ile bağlı olan yöneticilerimizin yaptıkları eylemlere ilişkin tespitlerin aksini ispatı her zaman mümkün olup panik halinde yapılan açıklamalarının kimseye bir faydası olmayacağı da aşikardır. Genel Merkezin hata yaptığını düşünen, aldığı kararın hukuka aykırı olduğunu düşünen üyeleri içinde genel kurullarımızda bu kararlara itiraz hakkı her zaman mevcuttur. Bugüne kadar sessiz şekilde kalmamızın nedeni de dikkatlice incelenen rapor ve eklerinin yönetimimizce tartışılması ve hatalı bir işleme yer verilmeksizin sürecin kurumumuzun saygınlığına zarar vermeden yürütülmesi çabasıdır.

Bundan sonraki süreçte açıkça yol almayacağımızı belirttiğimiz yöneticilerin gerçeklerden uzak beyanlar ile sosyal medya mecralarında destek arayışları içerisinde olmaları 75 yıllık kurumumuza kara bir leke sürmüştür. Aynı hassasiyeti genel merkez yönetim kurulu üyelerine ve disiplin kurulu üyelerine yönelik direnin bu şerefsizlere demek sureti ile dernek logosunu taşıyan whatsapp gruplarında görmezden gelen, genel başkanla birlikte oldukları için bir bölgenin insanına derneğin hizmet vermeyeceği tehtidini savuran kişileri korumaya kalkan ve sorumluluğu olan kişilerin gereğini yapmadığını görevden almaya ilişkin kararın tebliğ edildiği toplantıda açıkça anlatmamıza rağmen bu kendini bilmezliği şiddetle kınıyoruz.

Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak aldığımız tüm kararlar bu camianın tamamına ilişkin birlik ve bütünlüğünü ilgilendiren ve tüm teşkilatımızın bütünlüğü adına alınan kararlardır. Bir şubeye ait yöneticilerin mevcut yapısı ile tüzüğü ve genel merkezi yok sayan tavrına müsaade edilmeyeceği gibi diğer şubeleri de küçümseyen tavrına asla müsaade edilmeyeceği şüphesizdir. Genel Merkez yöneticilerinin görevini yaptığı durumlarda genel merkez kendi duracağı yerin ne olduğunu bildiği gibi, her şube ve yöneticileri de şube olmanın gereği ve sorumluluğu içerisinde hareket etmek zorundadır.

Açık ve net şekilde görevden alma kararı verdiğimiz kişilerle aynı yolu yürümeyeceğimizi 05.06.2021 tarihinde yaptığımız toplantıda söylediğimiz gibi kamuoyu önünde de bir kez daha zorunlu olarak ifade ediyoruz. Halen uyuyan hücreleri ile varlığını sürdürmeye çalışan Hain FETÖ/PDY ile kurumumuzun adını yan yana getiren, Türkiye Cumhuriyetinin en üst makamı Cumhurbaşkanlığından TÜRK LİRASINA güveni sağlama adına yapılan çağrılarda hesaplarda bulunan mevcut dövizlerin bozdurulması talep edilirken Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kamu yararına çalışan kurumumuzun MİLLİ VE YERLİ DURUŞUNA ZARAR VEREN TÜRK LİRASINI AMERİKAN DOLARINA ÇEVİRMEKTEN MEDET UMANLARIN banka ve maddi konularda tek imza ile kayıtsız işlemler yapan bunlarla yine denetim kurulunun tespitine göre beraberinde daha onlarca usulsüzlüğe neden, evraklar üzerinde tahrifat, şubeye ait sitede kendi özgeçmişlerinde dahi gerçek dışı mezuniyet bilgileri verenlerin, üyelik kayıtlarında usulsüzlük, 18 yaşından küçük üyelik kabulleri, usule aykırı ve onaysız defter kullanımı gibi işlemleri olan kişilerle aynı yolda yürümeyeceğimizi bir kez daha kamuoyu önünde ilan ediyoruz. Bu kurumun tüm birimlerindeki yüzlerce yöneticisi seçimle gelmektedir. Ancak yukarıda kısmen bahsettiğimiz konuların biri ile dahi bu kurumun adını yan yana getirenlerin kalkıp farklı noktalarda değerlendirme ile üyeleri galeyana getirme kurum ve yöneticilerine karşı gerçek dışı beyanlarla iftirada ve karalamada bulunma çabası bile tüzüğümüze göre açık ihraç nedenidir. İlgili kişiler hakkında tüm yasal girişimler yapılacağı gibi aldığımız görevden alma konusunda tüm kararların kararlılıkla uygulanması adına alternatif teknik çözümler getirecek her kararında genel merkez yönetimi tarafından tereddüt edilmeksizin alınarak arkasında sonuna kadar durulacaktır. Sorumsuzca davranışlar sonucunda bu konularla kamuoyunun gündemine gelmemiz ve 75 yıllık kurumumuzun tertemiz mazisine yakışmayan bu duruma ilişkin sorumsuz açıklamaların aydınlatılması için zorunlu şekilde kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.   

Etkinlik Rehberi
24.07.2015 Yeni Websitemiz
Güncellenen yeni websitemiz yayına alınmıştır.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - 1 Gün
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - Açılış
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - Finaller
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
17. BATI TRAKYALILAR PANAYIRI
17. Batı Trakyalılar Panayırı ve 11. Uluslararası Balkan Yağlı Güreş Şampiyonası
Alantepe Panayırı
Alantepe Panayırı 30 Ağustos Pazar Günü Hemetli (Organi) Bölgesinde Yapılacak.
Teşkilat Toplantısı
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 54. Dönem Teşkilat Toplantısı 28 Kasım 2015 Cumartesi Saat 11.00'da BTTDD Zeytinburnu Şubesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Hacıbeşirağa Tekkesi Sok. No:5 Cağaloğlu,
İstanbul, Türkiye
Telefon : +90 212 519 70 13 - 14
Faks : +90 212 512 70 22
E-Posta : info@bttdd.org.tr
Hakkımızda
Haber Kategorileri
Batı Trakya
Sorunlarımız
Bilgiler
İletişim
İkamet İzinleri
Çalışma İzinleri
Batı Trakyanın Sesi
Meslek Rehberi
Burs Başvuru
Canlı Yayın
Haber Abonelik
Videolar
Şubeler
Batı Trakya Tarihi
Batı Trakya Harita
Basın Videoları
Tüm hakları saklı tutulmuştur.
Copyright © 2015